Цели

Основна цел на проекта:

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност в „МБАЛ Поморие“  и намаляване на парниковите газове и замърсители на въздуха чрез смяна и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация  в болничното заведение. Тази цел съответства изцяло на основната цел на Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ и допринася за постигане на общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Реализирането на всички планирани проектни дейности ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност на „МБАЛ“ Поморие, като нейните разходи на за енергия ще се намалят значително. Това от своя страна ще допринесе за подобряване на икономическото състояние на болничното заведение и за нейната по-голяма конкурентноспоспобност. Тези подобрения ще спомогнат за подобряване на социалните услуги в цялата община и за увеличаване на нейните приходи. Проектът е от изключително важно значение не само за устойчивото развитие на болничната дейност в община Поморие и за подобряване на предлаганите социални услуги в нея, а и за всички останали дейности и отрасли в Поморие.

 

МБАЛ Поморие